MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts asutati 25. märtsil 2019 eesmärgiga aidata kaasa turvalise elukeskkonna tagamisele, inimeste riskikäitumise vähendamisele ja piirkonnaelu arendamisele esmalt Jõelähtme vallas ja üldiselt kogu Eesti Vabariigis. 

Vastavalt põhikirjale Selts püstitatud eesmärkide saavutamiseks;

-         juhendab kriisiolukordadeks ettevalmistumist;

-         arendab elanikkonnakaitset;

-         teostab ennetustegevust turvalisusega seotud teemadel;

-         teostab tegevusi inimeste riskikäitumise vähendamiseks;  

-         osutab abi kriisiolukordades;

-         vajadusel osaleb pääste- ja otsingutöödel;

-         arendab piirkonnaelu;

-       korraldab kultuuri-, spordi-, vabaaja- ja muid üritusi ning osaleb nendel. 
Kui sinul on soov liituda MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsiga siis täida alljärgnev ankeet või kirjuta info@elanikkonnakaitse.ee.

Email again:

MTÜ JÕELÄHTME ELANIKKONNAKAITSE SELTS 

PÕHIKIRI

Üldsätted

1. Mittetulundusühingu nimi on Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts (edaspidi Selts).

2. Seltsi asukoht on Jõelähtme vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.

3. Selts on kasumit mittetaotlev avalikes huvides tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

4. Seltsi tegevuse eesmärgiks on turvalise elukeskkonna tagamine, inimeste riskikäitumise vähendamine ja piirkonnaelu arendamine.

4.1. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Selts;

4.2. juhendab kriisiolukordadeks ettevalmistumist;

4.3. arendab elanikkonnakaitset;

4.4. teostab ennetustegevust turvalisusega seotud teemadel;

4.5. teostab tegevusi inimeste riskikäitumise vähendamiseks;  

4.6. osutab abi kriisiolukordades;

4.7. vajadusel osaleb pääste- ja otsingutöödel;

4.8. arendab piirkonnaelu;

4.9. korraldab kultuuri-, spordi-, vabaaja- ja muid üritusi ning osaleb nendel;

4.10. võib välja anda stipendiume ning tegeleda koolitustegevusega;

4.11. teeb koostööd sarnaste ülesannetega organisatsioonide ja isikutega;

4.12. arendab muid Selts liikmetele ja Seltsile vajalikke või kasulikke, käesoleva põhikirjaga kooskõlas olevaid tegevusi.

 

Ühingu liikmed

5. Seltsi liikmeks saab olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline või juriidiline isik, kes on aktiivne ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

6. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab Seltsi juhatus, ettenähtud vormil esitatud avalduse alusel.

7. Kõik liikme õigused ja kohustused tekivad pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist.
Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.
8. Seltsi liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

9. Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse 2/3 poolthäälte enamusega seaduses
sätestatud korras ja alustel, kui liige ei järgi käesolevat põhikirja, rikub üldtunnustatud
eetikanorme või ei tasu liikmemaksu.

10. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.

11. Juhatus teavitab välja arvatud liiget väljaarvamise otsusest viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemist kirjalikult taasesitatavas vormis koos välja arvamise põhjuse ära toomisega.

12. Seltsist välja arvatud liikmele ei tagastata tasutud makseid.

13. Seltsi liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja
üldkoosoleku otsustest.

 

Üldkoosolek

14. Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on Üldkoosolek.

15. Üldkoosoleku pädevusse kuulub

15.1. põhikirja muutmine;

15.2. Seltsi eesmärgi muutmine;

15.3. juhatuse valimine;

15.4. liikmemaksu suuruse määramine;

15.5. revisjoni või audiitorkontrolli määramine;

15.6. juhatuse liikmetele tasu määramine ja tasustamise kord;

15.7. Seltsi struktuuri kinnitamine;

15.8. muud Seltsi tegevust puudutavad küsimused, mis ei kuulu juhatuse pädevusse.

16. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või
vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb Seltsi liikmetele teatada vähemalt neliteist päeva enne üldkoosoleku toimumist. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud toimumise koht, aeg ja päevakord. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.  

Juhatus

17. Seltsi juhib ja esindab igapäevaselt ühe- kuni viieliikmeline juhatus, mis valitakse
üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks.  

Lõppsätted

18. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses
sätestatut.
19. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud
korras.
20. Seltsi tegevuse lõpetamisel annab likvideerija nõuete rahuldamisest ülejäänud vara
ja rahalised vahendid üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirja kantud ühingule või avalik õiguslikule juriidilisele isikule.


Olen tutvunud Seltsi põhikirjaga ja tahan liituda